امیر غفور به طور رسمی به سپاهان پیوست - اخبار جدید