افزایش نرخ بیکاری در کشورها رکورد زد! - اخبار جدید