اسکورسیزی، سراغ آهنگسازی خلاق می‌رود که در ۳۹ سالگی درگذشت - اخبار جدید