۱۶ هزار نفر داوطلب فاز سوم کارآزمایی واکسن کوو ایران شدند - اخبار جدید