حرکت کنعانی زادگان در دیدار با گوا اشتباه بود - اخبار جدید