حاج ملاعلی کنی؛ قهرمان مبارزه با جریان نفوذ و سلطه غرب  - اخبار جدید