سردار پاکپور شهادت حاج عثمان جهانی و همرزمش را تسلیت گفت - اخبار جدید