ورود بانک‌ها به حوزه‌ بنگاه‌داری و شرکت‌داری مانع تولید است - اخبار جدید