۹ نظامی افغانستان در حمله طالبان کشته و ۱۶ تَن اسیر شدند - اخبار جدید