درخواست لیبی از ترکیه برای خروج نیروهای خارجی - اخبار جدید