مازندران از وضعیت قرمز کرونایی خارج شد - اخبار جدید