دشمن درصدد شیوع ویروس بی اعتنایی در جامعه است - اخبار جدید