پاریس تنها مقصد ممکن؛/ با کنار کشیدن سیتی؛ مسی فقط یک مشتری دارد - اخبار جدید