فیلم | آبگرفتگی و رواناب شدید در واحدهای مسکن مهر پردیس - اخبار جدید