خیز تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی برای حضور در بازارهای جهانی - اخبار جدید