افزایش 37 درصدی مناطق زیر کشت خشخاش در افغانستان - اخبار جدید