قرارداد این ستاره بعد از دربی تمدید می شود - اخبار جدید