بازیگر مشهور انگلیسی وارد دنیای واقعی نقاشی شد - اخبار جدید