برجام روی میز امریکا / اتحادیه اروپا در نقطه رایزنی با وزیر امورخارجه امریکا - اخبار جدید