قول وزارت صمت به جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی - اخبار جدید