دستور وزیر کشور برای برخورد با برگزار کنندگان یک مراسم در خوزستان - اخبار جدید