ظریف مرد برخی میدان‌ها نیست/ روحانی فقط بلد است متَلک بگوید - اخبار جدید