پوچتینو: غیبت امباپه بهانه حذف ما نیست - اخبار جدید