۶۰ ماهواره اینترنتی به مدار زمین رفتند - اخبار جدید