ماجرای عملیات قهرمانانه جوان فلسطینی در حضور هزار سرباز صهیونیست - اخبار جدید