زندگی این پیرمرد گمشده آرزوی بسیاری از مردم بود - اخبار جدید