شعار جالب ضرغامی برای انتخابات با کنایه به روحانی - اخبار جدید