اعلام سامانه ثبت‌نام برای دریافت بسته اینترنت رایگان

1 نظر ثبت شده است

  • عطاءاله بهادری گفت:

    انشاءاله که باعث شناخت بیشتر داوطلبان ریاست جمهوری ونیز فرصتی برای اطلاع از برنامه هاوتو انمندیهای آنان وکمک به نجات کشور از ویژه خواران وایجادبستر مناسب در مسیر وتوسعه همه جانبه وامنیت وآرامش وثبات قیمت هاوحفظ ارزش پول ملی وایجاد آرامش روحی وروانی دربین اقشار آسیب پذیرومحروم ازتمکن مالی وبطور مجمل بسط عدالت فراگیر اجتماعی ومحرومیت زدایی

top