درگاه‌های پرداخت اینترنتی ۱۲/۶۴ درصد سهم بازار را به‌ دست آوردند