طرح صیانت از کاربران اینترنتی در دستیابی به اهداف خود موفق نخواهد شد