حاجی بابایی در برنامه تلویزیونی «غیرمحرمانه» گفت که ساختار اقتصادی کشور باید اصلاح شود. نرخ تورم و بیکاری باید کاهش یابد.

محمدقسیم عثمانی، رئیس عالی نظارت سازمان حساب‌رسی کشور هم در این برنامه گفت: “ساختار اقتصادی کشور معیوب و مریض است و به انقلاب اقتصادی نیازمند هستیم. میزان نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی کشور را نمی توان پنهان کرد.”