مجازات ویل اسمیت تعیین شد/ محرومیت ۱۰ ساله از حضور در مراسم اسکار
versland