فراهم شدن یک دستگاه آپارتمان برای رضا رویگری / چهره‌ها به میدان آمدند