خسارت ۲۰۰ میلیارد تومانی سیل به زیر ساخت های داراب

top