طرح صیانت یا تحریم باعث اختلال و کاهش سرعت اینترنت شده است؟