وزیر علوم با حضور در دانشگاه شریف با دانشجویان گفت‌وگو کرد