دیجیتال مارکترها، اولین گزینه‌های روی میز برای تعدیل نیرو