پس از انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان هم روابط دوجانبه با ایران احیا خواهد شد

top