۹۰ درصد اعتراضات به خاطر مسائل اقتصادی و مدیریتی است
versland