ربات‌های قاتل پلیس سن‌فرانسیسکو؛ ایده‌ای که تقریبا همه با آن مخالفند