درآمد عجیب شبکه سه از پخش جام جهانی | هر ثانیه 300 میلیون تومان!