محدودیت های اینترنت رایتل را بزودی ورشکست خواهد کرد