روابط تهران – ریاض ظرفیت‌های بزرگی در اختیار منطقه قرار می‌دهد
versland