پادشاه عربستان از رئیسی برای سفر به ریاض دعوت کرد

top