کاهش جمعیت جوان به معنی ضربه به اقتصاد مولد و کاهش امنیت است

top