برای پرداخت خسارت به قربانیان متروپل، اموال عبدالباقی را فروختیم

top