شرکتِ ایلان ماسک مجوز کاشت تراشه در مغز انسان را گرفت!

top