تغییر تعطیلی از پنجشنبه به شنبه هیچ منع شرعی و قانونی ندارد

top