تکذیب خبر قطعی و اختلال در اینترنت طی روزهای آینده

top