رئیس جمهور جهت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک شد

top